رای به سایت :
2
محبوب
حوزه ویژه مقاومت بسیج مصلی تهران(شهدای نماز جمعه)
جمعه 02 فروردين 1398 -
اهداف مشاوره حقوقی و قضایی رایگان
دکتر انورخیرآبادی تشریح کرد؛

اهداف مشاوره حقوقی و قضایی رایگان

وکیل دادگستری و معاونت علمی و پژوهشی حوزه ویژه مصلی و مشاور حقوقی نمازجمعه تهران در راستای منویات رهبر معظم انقلابنکاتی را در خصوص اهداف مشاوره حقوقی رایگان در نماز جمعه ی تهران به قلم درآورده است.
calendar
تاریخ : 1396/06/28 - 13:13
0
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه ویژه مقاومت بسیج مصلی تهران(شهدای نماز جمعه)، 

نکته اول :چنانچه دوستان حقوقدان وهمکاران ار جمند استحضار دارندحدود دوسالی است که درراستای رهمنودهای حکیمانه رهبری فرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای مدظله العالی طرح مشاوره حقوقی و قضایی رایگان را با حضورعده ای ازحقوقدانان برجسته اعم ازوکلای دادگستری ومشاورین قوه‌قضاییه وقضات شریف وعده ای ازاساتید دانشگاه اجرایی نموده والحمدالله رب العالمین ثمرات ارزشمند و مبارکی به همراه داشته ازجمله کاهش دعاوی حقوقی وکیفری، معاضدت به نیازمندان وایثارگران ومددجویان ومومنان ونمازگزاران محترم به همراه داشته که مستندات ومدارک آن موجود وقابل ارائه است                                                  
نکته دوم :فارغ ازبحث تخصصی قضایی یکی از مهمترین توصیه های عقلی ونقلی که ریشه درآموزه های دینی و مذهبی مادارد این پندار است که هرچیزی زکاتی دارد وزکات علم نشرآن است وزکات کار حقوقدانان مشاوره حقوقی و قضایی رایگان ومعاضدت حقوقی به نیازمندان وگرفتاران وایثارگران ومددجویان است والبته فارغ از شرع ودین هرعقل سلیم وهردین راستین وآسمانی کمک به همنوع وگسترش عدالت ومساوات وآگاه سازی اجتماعی را امری معقول ومقبول ومحبوب میشمارد شاید به همین خاطر است که میگویند "کل ماحکم به العقل حکم به الشرع وکل ماحکم به العقل حکم به الشرع "                                          
نکته سوم:غایت آرزوی هرحقوقدان فرهیخته وعدالت گستری برقراری عدالت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و قضایی است وعدالت قضایی به معنی واقعی واخص امری تخصصی وکاملا ارزشمند ومهم واثرگذار است مولفه های همانند عدالت، واحقاق حق، برابری وبرادری، انصاف واخلاق، وجدان وایمان وایثار واز بارزترین ستون های رفع ظلم ودفع شر ومبارزه با بی عدالتی وزمینه ساز آزادی ودمکراسی ومردم سالاری وتحقق مدینه فاضله  مورد نظر شارع مقدس وعقل سلیم است                  
نکته چهارم :جای تعجب وتاثردارد افرادی که داعیه حقوق خوانی دارندازآگاهی جامعه وبالارفتن اطلاعات مردم واهمه دارند این گونه افراد آنقدر تنگ نظر وکوته فکر وکج اندیشند که نان خوردن خود را منوط به جهل جامعه ونادنی افراد واجتماع وابسته میدانند ونگران کسادشدن بازارشان بخاطر آگاه شدن توده مردم میپندارند درحالی که این کج فهمی محقرانه است چرا که هدف وآرمان حقوقدان واقعی بالارفتن علم واطلاعات جامعه وکاهش جرم واجرای عدالت است  وکلا وحقوقدانان بمانند اطباء وپزشکان فارغ از مرام وعقیده مراجعین دغدغه خدمت وارائه مشاوره ومعاضدت دارند                        
نکته پنجم :درهمه جوامع مختلف حقوقدانان از فرهیختگان وبزرگان واندیشمندان برتر وعلما وازمحبوب ترین برجستگان جامعه اند وجای خالی منادیان عدالت که تا آخرین لحظه عمرخویش غم عدالت ودغدغه مردم را داشتند خالی خالیست ولی نامشان ویادشان درزندگی ماجاریست دانشمندانی چون مرحوم دکترکاتوزیان مرحوم دکترآخوندی مرحوم دکتر گرجی مرحوم استاد جعفری لنگرودی و....خوشبختانه هنوز اجتماع حقوقدانان ازاساتید فرهیخته وعدالت گستر بهره منداست اساتیدمعززی مانند پروفسور گلدوزیان وپروفسور عباس کریمی وایت الله محقق داماد ودکترکشاورز و....... واقعا شما منصفانه قضاوت کنید                
نکته ششم: قاطبه حقوق دانان نجیب زادگان وبزرگ مردان وجوانمردانی هستند که هم وغم خویش را برقراری عدالت ومساوات واجرای قانون وانصاف واحقاق حق میدانند اینان وکالت را نه بعنوان شغلی اقتصادی بلکه عشقی درونی و وسیله ای جهت نیل به دادگستری استاندارد ومطلوب برگزیده اند شاید بی ربط نباشد دراکثرممالک حقوقدانان بالاترین مناصب سیاسی ومدیریتی واجرایی را بعهده میگیرند          
نکته هفتم :به نیکی میدانیم وکیل درمقابل سوگندی که یاد کرده متعهد به احقاق حق رعایت تقوی وعدالت شده واین سوگند جلاله تعهد وپایبندی وکلا را دوصدچندان میکند که دراصلاح ذات البین وسازش طرفین وپیشگیری از طرح دعاوی احتمالی کیفری وحقوقی تلاش زاید الوصفی ازخود به نمایش بگذارد        
نکته هشتم:شاید دوستان شنیده اند که وکیل و وزیر که دوواژه مترادف ومصطلح اجتماعی است چه پشتوانه‌ای دارد اول اینکه توان اجرایی وپتانسیل علمی وکیل درحدیک وزیر است وسطح استفاده ازخدمات علمی ومشاوره ای وکیل ملی وبین المللی است دوم اینکه اعتبار وتوان مالی وخدماتی یک وکیل درحد وزارت است وانتقادهای سبک سرانه به مشاوره حقوقی و قضایی رایگان درحد یک وکیل نیست بلکه ازلسان مخاصمین عدالت ومخالفین وکلا جامعه را وذهن مخاطبین رامسموم مینماید:
نکته نهم :لازم نیست زیاد دور برویم یا فکر کنید افسانه میشنوید یا رویا میبنید اگر دقت فرموده باشید دربسیاری ازممالک روسای جمهوری  ونخست وزیران ازمیان وکلا انتخاب میشوند واین توان واحساس مسئولیت وکیل واعتماد اجتماعی به وکیل را هویدا میسازد به عبارتی دیگر وکیل واقعی شخصیتی است که مورد اعتماد ملت وجامعه است  وبایستی بفکر خدمت عمومی وملی باشد  نه اندرخم مسائل پیش پاافتاده گرفتار وسرگردان شود                                    
نکته دهم :نام وکیل بسیارمقدس و گرانسنگ است وکیل ازصفات جلیله پروردگار واسماالحسنی است وبی شک هرکسی شایستگی دریافت این مقام مقدس راندارد وهروکیلی جرعه  ای از این مقام معنوی نوشیده باشد دلش درگرو عدالت و احقاق حقوق مردم میتپد وماحقوقدانان که تعهد اجتماعی واخلاقی داریم تا برای بیداری ملت وآگاه سازی ایشان لحظه ای فروگذارنکنیم وعشق به عدالت وهمنوعان زمان و مکان نمیشناسد چه دراداره معاضدت دادگستری یا کانون ها یا مترو ومسجد وچه جایی بهترازنمازجمعه  تهران میخواهد وکالت عشق واقعی است وهرکس توان درک آن راندارد     نکته یازدهم  :باشروع طرح مشاوره حقوقی وقضایی وقضایی رایگان درنمازجمعه تهران بطور مستمر ومداوم صدها نفرتاکنون ازاین خدمات جهادی درزمینه های مختلف حقوقی وکیفری وملکی وخانوادگی وقرادادی بهره مند شده اند وبی شک وتردید گامی جهادی وعملی درراستای اجرایی نمودن فرمایشات حکیمانه حضرت آقا بوده است وچنانچه اسحضاردارید ایشان دردیدار بامسئولین قوه‌قضاییه برافزایس بصیرت واگاهی سطح دانش ومعلومات حقوقی جامعه دروسعی فراگیر تاکید فرمودند                                                 
نکته دوازدهم :قطعا آموزش ومشاوره حقوقی تاثیر فراوان وزایدالوصفی برکاهش مراجعات قضایی وتعداد کثیر پرونده‌های دادگستری داشته وخواهد داشت که نمود آن کاملا برما پدیدار است وحداقل تعدادی ازمراجعین که قصد شکایت  داشتند باارشادقضایی به سازش ومصالحه دعوت گشته اند وتعدادی نیز به درستی طرح دعوی میکنند                
نکته سیزدهم :یکی دیگر از برکات این طرح وطرحهای جهادی مشابه پیشگیری از وقوع جرائم وتخلفات احتمالی دراتیه است وبی شک همگان براین موضوع اذعان وقوف دارند که پیشگیری بهتر از درمان است وعواقب روحی وروانی عفو وگذشت برزندگی انسان جاری وساری است وکسی توان انکار آن راندارد        
نکته چهاردهم :یکی دیگر از فواید این طرح جهادی صرفه جویی اقتصادی ومالی است چون با طرح هردعوی ممکن است هزینه‌های بیشماری چون هزینه دادرسی وهزینه کارشناسی واتلاف وقت واطاله دادرسی برطرفین دعوی وارد شود واین گامی کوچک درراستای اقتصاد مقاومتی محسوب میگردد                  
نکته پانزدهم اینکه ما با این حرکت بخشی ازاین خویش را به جامعه ومردم ادامیکنیم اگرچه همه اقشار جامعه اعم از ایثار گران وخانواده معظم شهدا وبسیجیان امکان دسترسی آسان به این خدمات حقوقی رادارند بلکه همه نیازمندان وهمه اقشار ونمازگزاران هم حق استفاده از این ظرفیت را دارند درهرصورت کشور ما درهمه زمینه های مختلف و گوناگون جهت تحول وتحرک نیاز به این گونه "آتش به اختیار "دارد تابه جایگاه واقعی خویش دست یابیم   بدان امید "ان شاالله :


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 18347مطالب مرتبط